Polityka prywatności serwisu

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. VER-TEL DZIĘGIEL SPÓŁKA JAWNA ul. Chełmińska 24, 87-100 Toruń (Stare Miasto) NIP: 9562318410 KRS: 0000626625 REGON: 364866683 jest Administratorem, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego działającego pod adresem www.ver-tel.pl (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”), będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że VER-TEL SP.J. (dalej zwany również: Administratorem) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń, Twoje preferencje zakupowe itp. W przypadku gdybyś miała/miał wątpliwości czy dana informacja stanowi Twoje dane osobowe – skontaktuj się z nami- chętnie odpowiemy.
 3. Użyte w niniejszym dokumencie terminy: „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usług, wprowadzanie zmian itp.).
 4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych przez naszą Stronę i przetwarzanych przez nas w związku z jej obsługą oraz zawieraniem i realizowaniem naszych usług a także narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania takich czynności jak rejestracja, przeglądanie oferty, realizacje płatności, wysyłka itp. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, przede wszystkim RODO i przepisów krajowych.
 5. Korzystanie przez Ciebie z Serwisu lub korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Obowiązek informacyjny (czyli zestaw informacji o nas jako Administratorze oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) udostępniamy tutaj.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

 1. Administrator dba o ochronę danych osobowych, w szczególności stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników Serwisu oraz przez ukierunkowywanie swoich działań na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług VER-TEL SP.J. przedstawiamy przykładowo poniżej:
  1. Obsługa Użytkownika: Administrator może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Tobą np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź do zrealizowania Twojej prośby.
  2. Dane gromadzone przez Stronę i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi nasz uzasadniony interes (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu www.ver-tel.pl parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik).
  3. Akcje promocyjne: W przypadku organizowania przez nas akcji promocyjnych, dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą w nich udział, są przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, na podstawie odrębnej zgody, tylko w niezbędnym zakresie i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
  4. Ankiety: Okazjonalnie i tylko za dodatkową zgodą Użytkownika, możemy w drodze ankiet, pytać o Twoją satysfakcję z korzystania z serwisu, jego produktów, Twoich preferencji również ze względu na dane demograficzne i profilowe, które mogą obejmować np. płeć czy wiek.
 3. Zakres danych, które gromadzimy w ramach naszego serwisu oraz w ramach wykonywanych przez nas usług kształtuje się następująco:
  1. Zapytania http
   1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
    • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
    • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
    • czasu nadejścia zapytania;
    • pierwszego wiersza żądania http;
    • kodu odpowiedzi http;
    • liczby wysłanych przez serwer danych;
    • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
    • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
    • informacji o przeglądarce Użytkownika;
   2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:
    • zarządzania Serwisem;
    • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
    • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.
   3. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
   4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 4. Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania
  1. Użytkownikiem Serwisu korzystającym z jego usług może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
  3. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:
   • formularza kontaktowego: imię, nr telefonu, adres email, treść wiadomości;
   • formularza subskrypcji: nr telefonu, adres-email;
   • wstępnego formularza wniosku:
  4. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.
  5. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

III. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 2. Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 5. Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/-eś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 6. Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;
  1. Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000);
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: sklep@ver-tel.pl Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • Realizacja sprzedaży i oferowanych usług;
  • Obsługa transakcji;
  • Rozwiązywanie problemów technicznych;
  • Dostosowywanie kategorii ofert i samych ofert we właściwościach Serwisu;
  • Kontakt z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolone działania marketingowe, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem jego funkcjonowania, poprawy jakości świadczonych usług czy przewidywania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom;
  • Obsługa reklamacji i skarg;
  • Prowadzenie marketingu bezpośredniego;
  • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
  • Zapewnienie obsługi usług płatniczych, płatność prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności;
  • Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • Statystyka;
  • Archiwizacja;
 2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników w ramach współadministrowania.
 2. Administrator może powierzyć dane Użytkowników innym podmiotom jako podprzetwarzającym (np. Partnerom realizującym usługę, wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, albo usług analitycznych, usług rachunkowych czy prawniczych) w celu świadczenia usług przez te podmioty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych działań, przy zachowaniu przepisów RODO i przy zachowaniu zasady niezbędności. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu.

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: sklep@ver-tel.pl;
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@ver-tel.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody w tym zakresie.

VII. PLIKI COOKIES

 1. Administrator może gromadzić w ramach usług Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ma do tego oddzielną politykę, którą udostępnia tutaj.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie przetwarzane przez Administratora lub na jego zlecenie dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy RODO i z prawem do kontroli przestrzegania tych przepisów u podmiotów podprzetwarzających.

IX. DANE KONTAKTOWE

 1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: sklep@ver-tel.pl
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, gdy zajdzie taka uzasadniona potrzeba.

Zespół VER-TEL